PRIVATLIVSPOLITIK

FORMÅL MED OG PROCEDURE FOR BEHANDLING AF PERSONDATA

 

De af Dem afgivne personoplysninger (“Personoplysningerne”) vil blive behandlet med følgende formål:

 

a) for at kunne tilbyde den ønskede ydelse ("Ydelsen”) som angivet i aftalen mellem Dem og FCA Italy S.p.A. (“Selskabet”);

b) for at gøre det muligt for Selskabet at udføre kundetilfredshedsundersøgelser (“Kundetilfredshed”) vedrørende kvaliteten af Selskabets produkter og ydelser i henhold til Selskabets berettigede interesse;

c) for, i henhold til Deres udtrykkelige samtykke, at kunne fremsende nyhedsbreve samt reklamere for Selskabets produkter og ydelser eller udføre markedsundersøgelser (“Marketing”);

d) for, i henhold til Deres udtrykkelige samtykke, at kunne analysere Deres adfærd, vaner og tilbøjelighed til at forbruge med det formål at forbedre de produkter og ydelser, Selskabet tilbyder, samt opfylde Deres forventninger (“Profilering”);

e) for, i henhold til Deres udtrykkelige samtykke, at fremsende Personoplysninger til Selskabets datterselskaber og tilknyttede selskaber samt deres partnere i automobil-, finans-, forsikrings- og telekommunikationssektorerne, som derefter vil behandle dem med det formål at fremsende nyhedsbreve samt reklamere for deres produkter og ydelser eller udføre markedsundersøgelser (“Tredjemands Marketing”).

 

Personoplysningerne kan blive behandlet i fysisk form, ved brug af automatiserede eller elektroniske midler, herunder brev eller e-mail, telefon (f.eks. automatiserede telefonopkald, SMS, MMS), fax og/eller ved brug af ethvert andet middel (f.eks. hjemmesider, mobil apps).

 

KONSEKVENSER AF MANGLENDE AFGIVELSE AF DATAOPLYSNINGER

 

Det er aldrig et krav at afgive Personoplysningerne. Manglende afgivelse af de Personoplysninger, der er angivet som nødvendige, vil dog gøre det umuligt for Selskabet at tilbyde Ydelsen. Derimod vil det stadig være muligt for Dem at tilgå Ydelsen, selvom De undlader at afgive de Personoplysninger, der er markeret som valgfri.

 

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGERNE

 

Personoplysningerne vil blive behandlet af individer og/eller juridiske personer, der handler på vegne af Selskabet og i henhold til særlige kontraktmæssige forpligtelser, baseret i EU medlemslande eller i lande uden for EU.

Personoplysningerne kan blive videregivet til tredjemand med det formål at overholde lovkrav, udføre ordrer udstedt af offentlige myndigheder eller for at håndhæve Selskabets rettigheder overfor en domstol.

 

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EØS

 

Selskabet er i henhold til sine kontraktmæssige forpligtelser berettiget til at overføre Personoplysningerne til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder opbevare Personoplysningerne i databaser, der håndteres af juridiske personer på Selskabets vegne. Håndtering af databaserne og behandling af Personoplysningerne sker udelukkende i henhold til formålet for databehandlingen og udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

I tilfælde af, at Personoplysningerne overføres til et land uden for EØS, vil Selskabet gennemføre enhver nødvendig kontraktmæssig foranstaltning for at sikre den nødvendige beskyttelse af Personoplysningerne, herunder bl.a. ved brug af aftaler, der er baseret på de standard kontrakts klausuler, der er udarbejdet af EU Kommissionen til brug ved overførsel af persondata til lande uden for EØS.

 

DEN DATAANSVARLIGE OG DATABESKYTTELSESRÅDGIVERTEAMET

 

Den Dataansvarlige er FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@fcagroup.com

 

SLETNING AF DATA

 

De Personoplysninger, der behandles for at kunne tilbyde Ydelsen og Kundetilfredsheden, vil blive opbevaret af Selskabet så længe, som Selskabet finder det strengt nødvendigt for at kunne opfylde sådanne formål. De Personoplysninger, der behandles for at kunne tilbyde Ydelsen, vil af Selskabet blive opbevaret så længe, som Selskabet anser det for nødvendigt for at kunne beskytte Selskabets interesser i forhold til muligt retskrav forbundet med levering af Ydelsen.

 

De Personoplysninger, der behandles til brug for Marketing og Profilering vil blive opbevaret af Selskabet fra det øjeblik, De giver samtykke til opbevaring og indtil dette samtykke tilbagekaldes. Straks efter, at samtykke er tilbagekaldt, vil Personoplysningerne ikke længere blive brugt til dette formål, selvom de stadig kan opbevares af Selskabet, særligt for så vidt det måtte være nødvendigt for at beskytte Selskabets interesser i forhold til muligt retskrav forbundet med denne behandling, medmindre den påtaleberettigede tilsynsmyndighed giver anden instruks herom.

 

DERES RETTIGHEDER

 

De har følgende rettigheder:

 

1. indsigtsretten betyder retten til at få oplyst af Selskabet, om Deres Personoplysninger bliver behandlet og, hvor muligt, få adgang hertil;

2. ret til berigtigelse og ret til sletning (retten til at blive glemt) betyder retten til at få berigtiget ukorrekte og/eller ukomplette Personoplysninger samt sletning af Personoplysninger på gyldig anmodning;

3. ret til begrænsning af behandling er en ret til at fremsætte en gyldig anmodning om suspension af behandlingen;

4. ret til data portabilitet betyder retten til at få Personoplysningerne i et struktureret standard læsbart format samt en ret til at overføre Personoplysningerne til andre dataansvarlige;

5. ret til indsigelse betyder retten til at fremsætte en gyldig indsigelse mod behandlingen af Personoplysningerne, herunder om nødvendigt, at Personoplysningerne behandles til brug for Marketing eller Profilering;

6. ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i tilfælde af ulovlig behandling af Personoplysninger.

 

Hvis De ønsker at gøre brug af en af de ovenfor nævnte rettigheder, bedes De FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, eller på e-mail privacy@fcagroup