Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken beskriver håndteringen af de personoplysninger, der i overensstemmelse med gældende lov indsamles af FCA Italy S.p.A. (”Selskabet”) via denne hjemmeside.


PERSONOPLYSNINGER, DER INDSAMLES

Følgende personoplysninger kan blive indsamlet:
i.personoplysninger afgivet for at kunne modtage en bestemt ydelse (f.eks. navn og kontaktoplysninger)
ii.browser data (f.eks. IP adresse, lokation, land, oplysninger om undersider, brugeren har besøgt på hjemmesiden, hvornår hjemmesiden er besøgt, hvor længe brugeren har været på hver side og analyse af hjemmesidenavigation. Selvom Selskabet ikke indsamler disse oplysninger for at kunne linke dem til specifikke brugere, er det dog muligt at identificere disse brugere enten direkte via disse oplysninger eller ved at bruge andre indsamlede oplysninger)
iii.cookies (dvs. små tekstfiler, der af de besøgte hjemmesider kan sendes til og registreres på brugerens computer for derefter at blive genfremsendt til disse hjemmesider, når brugeren igen besøger dem. Se venligst hjemmesidens Cookie politikfor detaljer).


FORMÅLMEDOGPROCEDUREFORBEHANDLING.

De indsamlede personoplysninger kan blive behandlet medf ølgende formål:
a)for at udføre en særskilt bruger anmodning eller for at tilbyde den ønskede ydelse(”Ydelsen”)
b)for at gøre det muligt for Selskabet at udføre kundetilfredshedsundersøgelser (“Kundetilfredshed”) vedrø rende kvaliteten af Selskabets produkter og ydelser i henhold til Selskabets berettigede interesse;
c)for, i henhold til Deres udtrykkelige samtykke,at kunne fremsende nyhedsbreve samt reklamere for Selskabets produkter og ydelser eller udføre markedsundersøgelser(“Marketing”);
d)for,i henhold til Deres udtrykkelige samtykke, at kunne analysere Deres adfærd,vaner og tilbøjelighed til at forbruge med det formål at forbedre de produkter og ydelser, Selskabet tilbyder,samt opfylde Deres forventninger(“Profilering”);
e)for,i henhold til Deres udtrykkelige samtykke,at fremsende Personoplysninger til Selskabets datterselskaber og tilknyttede selskaber samt deres partnere i automobil-,finans-,forsikrings-og telekommunikationssektorerne,som derefter vil behandle dem med det formål at fremsende nyhedsbreve samt reklamere for deres produkter og ydelser eller udføre markedsundersøgelser(“TredjemandsMarketing”);
f)for at forbedre brugeroplevelsen på Selskabets hjemmesider.
Personoplysningerne kan blive behandlet i fysisk form,ved brug af automatiserede eller elektroniske midler,herunder brev eller e-mail,telefon(f.eks.automatiseredetelefonopkald,SMS,MMS),fax og/eller ved brug af ethvert andet middel (f.eks.hjemmesider,mobilapps).

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGERNE

Personoplysningerne vil blive behandlet af individer og/eller juridiske personer,derhandlerpå vegne af Selskabet og i henhold til særligekontraktmæssigeforpligtelser, basereti EU medlemslandeeller i landeudenfor EU.Personoplysningerne kan blive videregivet til tredjemand med det formål at overholde lovkrav, udføre ordrer udstedt af offentlige myndigheder eller for at håndhæve Selskabets rettigheder overfor en domstol


OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EØS

Selskabet er i henhold til sine kontraktmæssige forpligtelser berettiget til at overføre Personoplysningerne til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),herunder opbevare Personoplysningerne i databaser, der håndteres af juridiske personer på Selskabets vegne. Håndtering af databaserne og behandling af Personoplysningerne sker udelukkende i henhold til formålet for databehandlingen og udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning

I tilfælde af, at Personoplysningerne overføres til et land uden for EØS,vil Selskabet gennemføre enhver nødvendig kontraktmæssig foranstaltning for at sikre den nødvendige beskyttelse af Personoplysningerne,herunder bl.a. ved brug af aftaler,der er baseret påde standard kontrakts klausuler,der er udarbejdet af EU Kommissionen til brug ved overførsel af persondata til lande uden for EØS.


LINK TIL TREDJEMANDS HJEMMESIDER

Ansvaret for tredjemands hjemmesider, hvortil der linkes fra denne hjemmeside, pålægges tredjemand.Selskabet fralægger sig ethvert ansvar for anmodninger om og/eller afgivelse af Personoplysninger til tredjemands hjemmesider.


DENDATAANSVARLIGEOGDATABESKYTTELSESRÅDGIVERTEAMET

DenDataansvarligeerFCAIta l y S.p. A., Corso Giovanni Agnelli 200 –10135 Torino, Italia. Databeskyttelsesrådgiverenkankontaktespåe-mail: dpofca@stellantis.com


SLETNINGAFDATA

De Personoplysninger, der behandles for at kunne tilbyde Ydelsen og Kundetilfredsheden,vil blive opbevaret af Selskabetsålænge,som Selskabet finder det strengt nødvendigt for at kunne opfylde sådanne formål.Selskabet vil dog opbevare disse Personoplysningerså længe,som Selskabet anser det for nødvendigt for at kunne beskytte Selskabets interesser i forhold til muligt retskrav forbundet med levering af Ydelsen.

De Personoplysninger,der behandles til brug for Marketing og Profilering vil blive opbevaret af Selskabet fra det øjeblik,De giver samtykke til opbevaring og indtil dette samtykke tilbagekaldes.Straks efter, at samtykke er tilbagekaldt,vil Personoplysningerne ikke længere blive brugt til dette formål, selvom de stadig kan opbevares af Selskabet,særligt for såvidt det måtte være nødvendigt for at beskytte Selskabets interesser i forhold til mulig tretskravforbundet med denne behandling,medmindre den påtaleberettigede tilsynsmyndighed giver anden instruks herom.De Personoplysninger, der behandles til brug for forbedring af brugeroplevelsen på hjemmesider, vil blive opbevaret så længe, som det fremgår af Selskabets Cookie Politik.

DE REGISTREREDE PERSONERSRETTIGHEDER

De registrerede personer har følgende rettigheder:

  1. indsigtsretten betyder retten til at fåoplyst af Selskabet,om Deres Personoplysninger bliver behandlet og,hvor muligt,fåadgang hertil;
  2. ret til berigtigelse og ret til sletning(retten til at blive glemt)betyder retten til at fåberigtiget ukorrekte og/eller ukomplette Personoplysninger samt sletning af Personoplysninger på gyldig anmodning;
  3. ret til begrænsning af behandling er en ret til atfremsætte en gyldig anmodningomsuspensionafbehandlingen;
  4. ret til data portabilitet betyder retten til at få Personoplysningerne i et struktureret standard læsbart format samt en ret til at overføre Personoplysningerne til andre dataansvarlige
  5. ret til indsigelse betyder retten til at fremsætte en gyldig indsigelse mod behandlingen af Personoplysningerne,herunder om nødvendigt, at Personoplysningerne behandles til brug for Marketing eller Profilering;
  6. ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i tilfælde af ulovlig behandling af Personoplysninger.

Hvisen registreret personønsker atgøre brugafenafde ovenfor nævnterettigheder,bedes man gå til https://privacyportal.fcagroup.com


ÆNDRINGER

Denne Privatlivspolitik træder i kraft den 04/24/2018.
Selskabet forbeholder sig ret til helt eller delvist at foretage ændringer i Privatlivspolitikken eller til at opdatere dennes indhold (f.eks. som konsekvens af ændringer i gældende lovgivning). Selskabet vil offentliggøre opdateringer på denne hjemmeside.